Политика за приватност на личните податоци при посета на интернет страната на vivaines.mk
Оваа Политиката за приватност на личните податоци го уредува начинот на кој Вива Инес Анѓело ги собира, користи, одржува и открива податоците собрани од корисниците (понатаму: “корисник”) при посета на нејзината интернет страната vivaines.mk (понатаму: ”интернет страна”).
Оваа политика за приватност се однесува единствено за наведената интернет страна и не се однесува за личните податоци што ВИВА ИНЕС АНЃЕЛО ги собира од своите корисници на други начини.
Оваа Политика на приватност не се однесува ниту на лични податоци кои ги собираат други интернет страни, до кои пристапувате преку нашaтa интернет страна.
Кои информации ги собираме?
За време на посетата на интернет страната, Вашата приватност целосно се почитува.
При посета на интернет страната, vivaines.mk ги обработува Вашите лични податоци (лични податоци за идентификација и информации за контакт), само доколку доброволно ги дадете преку регистрирање на нашата интернет страна, заради користење на нашите услуги и производи, како што се активирање или деактивирање на одредени услуги, припејд регистрација, информирање за состојбата во врска со вашиот претплатнички однос, електронски нарачки при online продажба, електронско плаќање на сметка, наградни игри, анкети.
При електронска наплата на сметки, нема пристап до податоците поврзани со Вашата платежна картичка или сметка во банка, бидејќи тие се испраќаат директно до сертифициран процесинг центар за трансакции со платежни картички и банката преку сигурносна врска.
За кои цели се користат собраните податоци и информации?
ВИВА ИНЕС АНЃЕЛО ги обработува Вашите лични податоци за:
– овозможување на online користење на нашите услуги и производи, со намера за подобрување на корисничкото искуство преку унапредување на квалитетот на услугата кон корисниците, односно поефикасно одговарање на Вашите барања и давање на потребната поддршка.
– администрирање на содржината, промоциите, анкетите и други функционалности на страната, а се со цел да го подобриме нејзиниот квалитет и услугите што ги нудиме преку неа.
Вашите лични податоци нема да се обработуваат за ниту една друга цел, освен за целта заради која се собрани.
Обработка на Вашите лични податоци за друга цел, може да се врши единствено врз основа на Ваша претходна согласност
На кој начин се врши обработката на личните податоци?
Обработката на Вашите лични податоци ВИВА ИНЕС а врши согласно прописите за заштита на лични податоци на Република Северна Македонија, преземајќи ги сите пропишани технички и организациони мерки за обезедување на тајност и заштита при обработката на личните податоци со кои располага.
Вработените во ВИВА ИНЕС АНЃЕЛО се обврзани да ги чуваат во тајност сите информации (вклучително и личните податоци), до кои ќе дојдат за време на извршувањето на нивните работни задачи.
ВИВА ИНЕС АНЃЕЛО применува сигурносни мерки при прибирање, чување и процесирање на информациите заради заштита од неавторизиран пристап, промена, откривање или уништување на вашите лични податоци, како и податоци што не се лични, а се складирани на нашата страна. Личните податоци може да бидат доставени само на надлежните органи, согласно со законски предвидената постапка.
Други информации
Имајќи ја во предвид природата на Интернетот, треба да се напомене дека при неговото користење пасивно и автоматски се собираат податоци за навиките и преференциите на неговите корисници.
При посетата на интернет страната од корисниците, ВИВА ИНЕС АНЃЕЛО може да евидентира информации поврзани со нив, кои сами по себе не се доволни за да идентификауваат одредено лице и претставуваат статистички показатели кои се користат заради подобрување на квалитетот на интернет страната.Таквите информации може да ги вклучуваат: името на пребарувачот на интернет, типот на компјутерот, како и технички информации за конекцијата што ја користи корисникот при посетата на интернет страната, како што се оперативен систем и давателот на интернет-услугата, IP (интернет протокол) адреси кои се доделуваат од страна на давателот на интернет-услугата и се различни за секој корисник и слични информации.
Колачиња на пребарувачот на интернет
Колачиња (“cookies”) се мали текстуални фајлови кои се снимаат на вашиот компјутер или мобилен уред заради подобрување на корисничкото искуство и не се поврзуваат со вашите лични податоци кои претходно сте ни ги доставиле.
Со помош на колачињата ВИВА ИНЕС АНЃЕЛО го следи движењето на посетителите на интернет страната и на тој начин собира податоци за подобро разбирање за користењето на интернет страната од страна на посетителите, со цел да се подобри корисничкото искуство, да се оптимизира и унапреди функционалноста на интернет страната.
Колачињата ни овозможуваат да го препознаеме Вашиот интернет пребарувач, при следната посета на интернет страната. Колачињата може да ги зачуваат Вашите преференции и други технички информации, но не можат да читаат податоци или информации од вашиот хард диск или мобилен телефон, ниту пак да читаат други зачувани фајлови за колачиња од други интернет страни.
Во поставките на својот интернет пребарувач корисниците може да изберат да пребарувачот да ги одбие или избрише колачињата. Доколку корисниците ја одберат таа можност, одредени делови од интеренет страната може да не функционираат како што е предвидено.

Ремаркетинг
ВИВА ИНЕС АНЃЕЛО информациите кои ги собира преку користењето на колачиња (“cookies”), ги користи за ремаркетинг преку Google AdWords и Facebook, односно за свое рекламирање на други интернет страници кои ќе ги посети корисникот, врз основа на претходна посета на интернет страната на vivaines.mk и обезбедена согласност за оваа активност.
Google, Facebook и останати трети страни, прикажуваат АdWords односно т.н. “ads” низ различни интернет страници и апликации кои корисникот ги посетува и користи. Овие “ads” се базираат и на претходните кориснички посети на интернет страната на ВИВА ИНЕС АНЃЕЛО преку користење на колачиња.
На пример, кога со посетата на vivaines.mk корисникот се интересирал за одредена услуга или уред без да направи конкретна нарачка, со таквата активност се генерира информација која може да се појави во форма на оглас кај Google и Facebook и на корисникот врз основа на неговиот претходен интерес, при посета на друга интернет страна која исто така користи “ads” на Google да му биде презентирана реклама за ВИВА ИНЕС АНЃЕЛО или за содржината која ја посетил на страната на ВИВА ИНЕС АНЃЕЛО Сите собрани податоци од vivaines.mk ќе се користат во согласност со оваа Политиката за приватност, односно со политиките за приватност на Google и Facebook за податоците собрани кај нив.
Корисникот може целосно да се откаже од ваквиот начин на рекламирање засновано на неговиот претходен интерес со подесување на поставките за колачиња во интернет прелистувачот кој го користи корисникот. DoNotTrack (“DNT”) е функционалност која му овозможува на корисникот да го подеси својот интернет пребарувач да ги информира интернет страниците дека неговото движење на интернет не сака да биде следено.
“DNT” функционалноста корисникот може да ја овозможи или оневозможи со посета на делот “Параметри” (Preferences) или “Поставки” (Settings) на интернет пребарувачот кој го користи.
Промени во политиката за приватност на личните податоци
vivaines.mk има право да ја ажурира оваа политика за приватност на личните податоци во кое било време. Кога ќе го направиме тоа, ќе дадеме известување на интернет страната и ќе го ревидираме датумот на ажурирање на крајот на овој документ. Корисникот се согласува дека е негова одговорност периодично да ја проверува Политиката за приватност и дека е свесен за промените.
Прифаќање на условите
Со продолжување на пристапот и користењето на интернет страна vivaines.mk корисникот ги прифаќа одредбите од оваа Политика за приватност.
Доколку не се согласувате со оваа Политика за приватност, ве молиме да го прекинете пристапот до интернет страната.

Права на субјектите на личните податоци
Според членот 16 од Законот за Заштита на личните податоци, секој субјект на личните податоци има право на:

· Потврдување
· Пристап
· Корeгирање
· Бришење
· Ограничување (рестрикции) за обработка
· Преносливот на податоците (data portability)
· Приговор
· Повлекување на било која дадена согласност според регулативите за заштита на личните податоци
· Поднесување на приговор до надлежност за надзор, особено во земјата-членка која е Вашето постојано место на живеење, местото на работа или местото каде настанал наводниот прекршок.

Онаму каде обработката на податоците се изведува врз основа на законските (легитимните) интереси на Контролорот, Вие имате право да поднесете приговор за таквиот вид на обработка. Доколку поднесете приговор, ние ќе ја прекинеме обработката на податоците сè до времето кога ќе бидеме во можност да покажеме убедливи законски интереси за обработката на податоците. Доколку ние ги обработувме Вашите лични податоци врз основа на „законските (легитимните) интереси на Контролорот“ за директни маркетиншки цели, ние нема да ги обработиме Вашите лични податоци доколку се противите на обработката на Вашите податоци за директни маркетиншки цели.

Субјектите на личните податоци (Data subjects) можат да го контактираат Офицерот за заштита на податоци на Контролорот во било кое време за да можат да ги остварат своите права.

Офицер

за остварување на сите Ваши права кои се однесуваат на заштитата на лични податоци може да се обратите до офицерот за заштита на лични податоци на Вива Инес Анѓело.
Софија Кадиева
Телефон за контакт: 071/255/957
e-mail: sofija_kadieva@yahoo.com

ВИВА ИНЕС АНЃЕЛО
Датум на ажурирање 09.2021